به نظر شما آیا انسان کامل آفریده شده یا نه؟

منتظر نظراتتون هستم