همیشه برای ویران کردن فرصت هست، اما شاید این آخرین مجال من و تو برای آباد کردن باشد

مصطفی ف