کاش در این فصل پاییز همراه با ریزش برگ درختان، پلشتی هایم که همچون برگ های زرد به تنه ی سبز روحم چسبیده اند همراه با بارش باران نور برخاک می افتادند تا برگ های سبز نیکی بر جای آنها بروید