هر که تواند

لحظه را دریابد

بال و پری می سازد از «آن»

و ز غم دلتنگی غربت خود

پر می گشاید

ز زمین

تا

اوج وصال رخ دوست