دیدم چند وقتی است از خودم خبری ندارم و خیلی از خودم دور شده ام. خواستم از خودم برای خلوتی دوستانه از طریق تلفن دعوت کنم. چندین بار زنگ زدم اما خط ذهنم سخت مشغول دنیا بود و برقراری ارتباط با خودم ممکن نبود. در آخرین تماس نیز این صدا به گوشم رسید که: «مشترک مورد نظر شما در دسترس نمی باشد»

 و در آخر من ماندم و یک ذهن شلوغ و یک دنیا فاصله با خودم