دلشوره هایت را به باد بسپار

بیا با من

از این تنهایی

گذر کن

بیا با هم

بر این دنیای بی رنگی

از نگاه خود

رنگی زنیم

به سان آبی مواج دریا

به سان سبز علف

در رقص نسیم

بیا احساس خود را از بند

آزاد سازیم

پروازش دهیم در آسمان

تا هوای تیره گون بدگمانی را

چاره ای سازیم

بیا با هم

به روی دل

روزنی بگشاییم

به سوی نور

بیا با هم

عشق را بنا سازیم

بیا با من ...