خوشا به حالت دیوانه

که از آشوب روزگار دوری

دلت مجروح نیست، حتی اگر زخمی به تن داری

نه از فردایت ترس داری

نه از امروزت خبر داری

نمیدانم با خدایت ارتباط داری یا نه

اما میدانم که با شیطان هم بی ارتباطی