زمین سخت دلگیر است از من

به خاطر این گامهای بیهوده