یادم بماند که هر موقع احساس بدی داشتم با خود تکرار کنم:

احساس بد بهتر از بی احساسی است