به تو بستگی دارد!

 

یک ترنم می تواند سکوت را بشکند

یک گل می تواند پیام آور بهار باشد

یک درخت می تواند سرآغاز پیدایش جنگل باشد

یک لبخند می تواند دوستی به ارمغان آورد

یک ستاره می تواند راهنمای تمامی قایق های گم گشته باشد

یک واژه می تواند عامل پیدایش یک کتاب باشد

یک رأی می تواند سرنوشت ساز باشد

یک شمع می تواند نوید صبح در دل تاریکی شب باشد

یک گام می تواند آغاز یک سفر طولانی باشد

یک قلب کوچک می تواند تمامیت حقیقت باشد

یک زندگی می تواند تحول باشد

و ...

همه و همه بودن ها و شدن ها، به تو بستگی دارد