نزدیک تر بیا ای یار

نزدیک تر بیا

مگذار دست زمستان

میان من و تو فاصله اندازد

کنار من بنشین

نزدیک دلم. . .

چرا که آتش

تنها میوه زمستان است

با من سخن بگو

از شکوه دلت

که این، از تمام جهان

شکوهمندتر است . . .

" مارکوت بیگل "