روزی اهالی یک دهکده  تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند. در روز موعود همه مردم برای مراسم دعا در محلی جمع شدند و تنها یک  پسر بچه با خودش چتر آورده بود.  این یعنی  ایمان