این روزها سرم پر شده از سوالات گوناگون. سوال جدیدی که به ذهنم رسد این بود که:

 آیا اگر خود را به اندازه ای که خداوند من را دوست دارد، دوست داشته باشم، دست به هر کاری می زنم؟

آیا عزت نفس و اعتماد به نفسم در همین حد بود؟

پروردگارا

خود را تقدیم تو می دارم

با من کن و از من ساز، آنچه خود اراده کنی

از اسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده ات را بهتر توانم

مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو، یاریشان خواهم داد.

باشد که همیشه بر اراده ات گردن نهم.

                           آمین