توصیه هایی از دالایی لاما

1- به خاطر داشته باش که عشق های سترگ و دستاوردهای عظیم، به ریسک های بزرگ محتاج هستند.

2 ـ  وقتی چیزی را از دست دادی، لااقل درس گرفتن از آنرا از دست نده.

3 ـ  این سه میم را همواره دنبال کن:                                        

3 ـ1 ـ محبت و احترام به خود را

3 ـ2 ـ محبت به همگان را

3 ـ3 ـ مسئولیت پذیری در برابر کارهایی که انجام داده ای

4 ـ به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی، گاه یک شانس بزرگ است.

5 ـ اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی، اول قواعد را بیاموز.

6 ـ به خاطر یک مشاجرۀ کوچک، ارتباطی بزرگ را خراب نکن.

7 ـ وقتی به خطایی که مرتکب شده ای واقف شدی، برای رفع آن خطا، قدم بردار.

8 ـ بخشی از هر روز خود را به تنهایی بگذران.

9 ـ  چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزشهای خود را به سادگی در برابر آنها از دست نده.

10 ـ به خاطر داشته باش گاهی سکوت بهترین پاسخ است.

11 ـ شرافتمندانه زندگی کن؛ که هر چه بیشتر عمر کردی، با یادآوری زندگی گذشته خویش، دوباره شادی را تجربه کنی...

12 ـ زیرساخت زندگی شما، وجود شمیم محبت و عشق در فضای خانه و خانواده است.

13 ـ در مواقعی که از محبوب خویش گلایه می کنی، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه های کهنه نگیر.

14 ـ دانش خود را با دیگران در میان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.

15 ـ با دنیا و زندگی زمینی بر سر مهر باش.

16 ـ سالی یک بار جایی برو که تا کنون هرگز نرفته ای.

17 ـ بدان که بهترین ارتباط آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد.

18 ـ وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین به خاطر رسیدن به این مرحله چه چیزهایی را از دست داده ای.

19 ـ در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن