گاه آنچه ما را به حقیقت می رساند

خود از آن عاریست.

زیرا تنها حقیقت است که رهایی بخش است.

«مارکوت بیکل»

تا حالا شده به این مطلب فکر کنید تا بتوانید تعریفی برای حقیقت پیدا کنید؟ اصلا به این موضوع فکر کرده اید؟ آیا واقعاً حقیقت قابل تعریف است یا فقط باید آن را درک کرد؟ آیا خداوند همان حقیقت نیست؟ آیا خداوند را با کلمات می توان تعریف کرد؟

وقتی صحبت از کلمات می شود، یعنی پای زبان و فکر به میان آمده است. همان دریچه هایی که از آنها خداوند را نمی توان تعریف کرد. تعریف حقیقت فقط از راه دل و در سکوت است.

اگر میخواهید حقیقت را در یابید فقط فکر را ساکت کنید. حقیقت خود بخود نمایان می شود. ولی قابل تعریف نیست.