پهنای روح

«اگر درویشی را در کنار جوی روانی سقفی فراهم باشد و قوت لایموتی، شب و روز را با خدا سپری خواهد کرد»

آیا رابطه ای بین سطح رضایت ناشی از نزدیکی به خداوند و وسعت دنیای ما وجود دارد؟ آیا ارتباطی مابین دنیای درک شده از طریق حواس پنج گانه و پهنای روح ما و در نهایت رضایت ما وجود دارد؟

نظر شما چیست؟