حقیقت وجودی ما در عمق تاریکی است. حقیقت را می بایست در ژرفای تاریک وجود جستجو کرد. ظلمتی که پرده ای تیره در مقابل دیده گان ما کشیده است تا نور را لمس نکنیم, همان کاستی های شخصیتی است.

برای رسیدن به نور, فقط کافی است از تاریکی رها شویم.