خارپشت ها در زمستان از سرما در عذاب بودند. آنها امتحان کردند و متوجه شدندوقتی به هم نزدیک شوند،گرمتر میشوند ولی در این میان مسئله ای وجود داشت و آن مشکل خارهایشان بود که در آن شرایط یکدیگر را زخمی میکرند به خاطر همین تصمیم گرفتند تا ازهم دور شوند و به همین دلیل تعداد زیادی از سرما یخ زدند و مردند.

ازاینرو مجبور بودند برگزینند، یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان از روی زمین بر کنده شود.
دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که با زخم های کوچکی که همزیستی با کسانی که به آنان بسیار نزدیکند به وجود می آورد، زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری مهمتراست.
و این چنین توانستند زنده بمانند.

درس اخلاقی :
بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه
آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و محاسن آنانرا تحسین نماید