نمیدانم آیا شما هم مثل من در این حالت قرارگرفته اید که به جایگاه فعلی خود در زندگی از لحاظ کار، زندگی اجتماعی، موقعیت روحی و روانی و همچنین مسیری را که پشت سر گذاشته اید و اینکه آیا خود به اختیار، این راه را انتخاب و طی نموده یا جبر روزگار، خواست خداوند، قسمت یا هر چیز دیگری و با هر نامی، شما را به این سمت کشانده، راهنمایی و یا حتی، گمراهتان کرده است؟

من که خود وقتی این موضوع را بررسی میکردم دوست داشتم همه ی تقصیرات را به گردن خداوند و یا روزگار بیاندازم و خود را از هر گونه شائبه ای مبرا کنم. اما وقتی صادقانه قضاوت کردم، دیدم که موضوع چیز دیگری است.چراکه به واقع این من بودم که نقشه ی مسیر را علامتگذاری کرده و خود با پای خود قدم در راه گذاشته بودم.

نمیدانم تا به حال فال ورق گرفته اید یا نه؟ اگر فال گرفته یا هر بازی دیگری را انجام داده باشید حتما می دانید که در جریان بازی، مواقعی هست که چند گزینه برای حرکت یا انتخاب داریم. چند روز پیش داشتم فال ورق میگرفتم، وقتی که دقت کردم دیدم هر زمان به جایی می رسیدم که چند گزینه برای حرکت داشتم و نمی دانستم کدامیک نادرست یا درست بود،برایم خوشایند نبود. من دوست داشتم همیشه یک گزینه برای انتخاب در مقابل چشمانم باشد و من هم با خیال راحت آنرا انتخاب کرده و تمامی عواقب آنرا به گردن جبر راه و روزگار بیاندازم.

خداوندا...

درگذر از هر چه بودم و هر چه هستم و راهی را که طی کردم تا به این بیراهه برسم...

 لااقل از اینجا به بعد تو چراغ راهم باش